การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2562
พรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
สำนักงานเลขานุการกรม ต่อต้านคอรัปชั่น
นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม ร่วมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบ การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานให้กับข้าราชการทุกระดับ เป็นแนวทางปฏิบัติงานก่อนเข้าวาระการประชุม
วิเคราะห์ความเสี่ยง ITA 2562
ประกาศสำนักงานเลขานุการกรม เรื่องนโยบายคุณธรรม จริยธรรมและมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 2562
สำนักงานเลขานุการกรม ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานสำนักงานเลขานุการกรม 2562
คู่มือส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กรมการแพทย์
มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน กรมการแพทย์
การวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกาศกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ เรื่องการรับของขวัญ สินน้ำใจที่ไม่ผิดกฎหมาย
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญหรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2561
การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช 2560 
รับของขวัญอย่างไรไม่ผิดกฏหมาย
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมสร้างสรรค์และค่านิยมกรมการแพทย์
นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 2552
นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม และมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 2555
แนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน