ทำเนียบเลขานุการกรม ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

๑. ขุนสงัดโรคกิตติ (นายแพทย์สงัด เปล่งวานิช) 

( ๑ เมษายน ๒๔๘๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๙๗ )

 

๒. ขุนชำนิเวชสาร 

( ไม่มีข้อมูลที่บันทึกไว้)

 

๓. นายจักร รัตนารมย์ 

( ไม่มีข้อมูลที่บันทึกไว้)

๔. นายแพทย์สมทรง กาญจนหุต 

( ๒๗ มกราคม ๒๕๑๔- ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๔ )

๕. ศาสตราจารย์ พลเรือตรี นายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว 

(พ.ศ. ๒๕๑๔ เลขานุการกรม กรมการแพทย์ 

พ.ศ. ๒๕๑๕ เลขานุการกรม กรมการแพทย์และอนามัย) 

๖. นางสาวชัชลิต ตันหยงมาศ 

(๑๒ มกราคม ๒๕๒๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๓๔ )

๗. นายสมยศ ดำรงศักดิ์ 

(๑ ตุลาคม ๒๕๓๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๓๗ )

๘. นางสาวเรวดี เดชผล 

(๑ ตุลาคม ๒๕๓๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑)

๙. นางสาวขนิษฐา มินวงษ์ 

( ๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๐)

๑๐. นางอรชุดา บูรณปรีชา

( ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ - ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐)

๑๑. นางสาวอิสรี ตรีกมล

( ๖ มกราคม ๒๕๖๑ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒)

๑๒. นางทิวา รัชทินพันธ์

( ๗ มกราคม ๒๕๖๓ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

๑๓. นางนิตยาภรณ์ ทวีชัยธนสกุล

( ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ - ปัจจุบัน)