orgchart กลุ่มงานตรวจสอบภายใน กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร สำนักงานเลขานุการกรม กองคลัง สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ สถาบันวิจัยและประเมินเทคโนโลยีทางการแพทย์ สำนักวิชาการแพทย์ สำนักนิเทศระบบการแพทย์ สำนักสารสนเทศการแพทย์ สำนักกฎหมายการแพทย์ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) โรงพยาบาลราชวิถี โรงพยาบาลเลิดสิน โรงพยาบาลสงฆ์ สถาบันทันตกรรม สถาบันพยาธิวิทยา สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี สถาบันโรคทรวงอก สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ สถาบันประสาทวิทยาแห่งชาติ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรฯ ชลบุรี สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ ธัญบุรี โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี สถาบันโรคผิวหนัง โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง