งานทรัพยากรบุคคล สำนักงานเลขานุการกรม

 

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กฎ ก.พ.ว่าด้วยการสั่งให้ออกจากราชการ
การสรรหาเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
แนวทางและหลักเกณฑ์การสรรหาบุคคลเพื่อเลือกเข้ารับราชการ
แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล2562
ว4-52การโอนข้าราชการ
ว9-35การย้ายข้าราชการ
ว10-48การเลื่อนข้าราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ