ระบบสารสนเทศ สำนักงานเลขานุการกรม

สำนักงานเลขานุการกรม ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น