ประวัติ

 

สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ได้เดินทางผ่านกาลเวลามาพร้อมกับกรมการแพทย์  จากจุดเริ่มต้นที่ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการ กรมการแพทย์  กระทรวงสาธารณสุข  เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๘๕ กำหนดให้มีการ      แบ่งหน่วยงานระดับกองในสังกัดกรมการแพทย์ออกเป็น  ๕ หน่วยงาน คือ  

 1. 1. สำนักงานเลขานุการกรม
 2. 2. กองโรงพยาบาลส่วนภูมิภาค
 3. 3. กองโรงพยาบาลโรคจิต
 4. 4. โรงพยาบาลกลาง
 5. 5. วชิรพยาบาล

       สำหรับที่ทำการของสำนักงานเลขานุการกรมตั้งอยู่รวมกับกรมการแพทย์  ในบริเวณเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขมาโดยตลอด ช่วงแรกอยู่ในบริเวณวังศุโขทัย ในปี ๒๔๙๓ ได้ย้ายไปอยู่

ณ  วังเทวะเวสม์ ต่อมามีการขยายงานและตั้งหน่วยงานเพื่อรองรับงานมากขึ้น    ทำให้ที่ทำการกระทรวงสาธารณสุข เกิดปัญหาความแออัด ทั้งในด้านสถานที่ทำงาน การจราจร และทำให้ผู้ที่มาติดต่อประสานราชการไม่ได้รับความสะดวก นับวันปัญหาก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ในปี ๒๕๒๖ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขขณะนั้นจึงมีแนวคิดที่จะย้ายกระทรวงมาที่ จังหวัดนนทบุรี  โดยขอใช้ที่ดินของโรงพยาบาลศรีธัญญาประมาณ ๔๐๐ ไร่ เพื่อก่อสร้าง ที่ทำการกระทรวงสาธารณสุขแห่งใหม่ โดยเสนอโครงการย้ายกระทรวงต่อคณะรัฐมนตรีและได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้  การก่อสร้างเริ่มดำเนินการในปี ๒๕๓๔  และแล้วเสร็จในปี ๒๕๓๗ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีที่ทำการอยู่ในบริเวณวังเทวะเวสม์รวมทั้งสำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์  ได้ย้ายมาปฏิบัติงานในที่ทำการแห่งใหม่เมี่อประมาณกลางเดือนกันยายน  ๒๕๓๗  สำหรับที่ทำการของสำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ตั้งอยู่บริเวณ ชั้น ๒  อาคาร ๓ กรมการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี 

การแบ่งงานของสำนักงานเลขานุการกรม มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขดังนี้
          ปี  ๒๔๘๕  แบ่งเป็น ๒ แผนก คือ

  - แผนกสารบรรณ
 1. - แผนกคลัง

          ปี  ๒๔๙๔ แบ่งเป็น ๔ แผนก คือ

 1. - แผนกสารบรรณ
 2. - แผนกคลัง
 3. - แผนกพัสดุเวชภัณฑ์
 4. - แผนกสถิติ

          ปี  ๒๕๐๐  แบ่งเป็น ๖ แผนก คือ

  - แผนกสารบรรณ
 1. - แผนกคลัง
 2. - แผนกพัสดุเวชภัณฑ์
 3. - แผนกสถิติ
 4. - แผนกทะเบียนและชีวประวัติ
 5. - แผนกประมวลสถิติ
 6. ในปี  ๒๕๑๕ คณะปฎิวัติได้มีประกาศฉบับที่ ๒๑๖ และ ๒๑๘ เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๑๕ แบ่งส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุข ให้รวมงานของกรมการแพทย์ งานบางส่วนของกรมอนามัย และงานบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งเป็นกรมการแพทย์และอนามัย ซึ่งสำนักงานเลขานุการกรมได้ปฏิบัติงานในหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมของกรมการแพทย์และอนามัย  ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๑๖ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้มีการแบ่งกรมการแพทย์และกรมอนามัยออกเป็น ๒ กรม คือ กรมการแพทย์ และกรมอนามัย เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๑๗  สำนักงานเลขานุการกรมได้ปฎิบัติงานในหน้าที่สำนักงานเลขานุการกรมของกรมการแพทย์ดังเดิม

ในปี  ๒๕๒๑ สำนักงานเลขานุการกรมได้ปรับปรุงการแบ่งงานภายในออกเป็น  ๓ งาน คือ
๑.  งานสารบรรณ
๒.  งานบริหารงานทั่วไป 
๓.  งานประชาสัมพันธ์
และในปี  ๒๕๓๑ ได้แบ่งงานเป็น ๒ งาน และ ๑ ฝ่าย

 1. - งานสารบรรณ
 2. - งานรายงานและประสานราชการ
 3. - ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

ในปี ๒๕๓๕ มีการแบ่งงานเป็น  ๑  งาน และ ๒ ฝ่าย

 1. - งานสารบรรณ
 2. - ฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ
 3. - ฝ่ายเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

และในปี ๒๕๔๑ มีการแบ่งงานเป็น ๔ ฝ่าย

 1. - ฝ่ายบริหารทั่วไป
 2. - ฝ่ายช่วยอำนวยการ
 3. - ฝ่ายรายงานและประสานราชการ
 4. - ฝ่ายประชาสัมพันธ์