Happy Money (ปลอดหนี้)

มีเงิน รู้จักเก็บรู้จักใช้ ไม่เป็นหนี้ ปลูกฝังนิสัยอดออม ประหยัด รู้จักวิธีใช้เงิน ไม่ใช้สุรุ่ยสุร่าย

ใช้จ่ายแต่เท่าที่จำเป็น ยึดหลักคำสอนการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

การให้ความรู้ทางการเงิน

https://youtu.be/Jh6OE9XL4fE

การบริหารเงินอย่างง่าย เข้าใจใน 4 นาที

https://youtu.be/iPPu68_E7bE

ทำไม คุณถึงไม่มีเงินเก็บ ใครเก็บเงินไม่อยู่ควรดู

https://youtu.be/1qGqUSj1Clw

7 เทคนิคออมเงินปี 2020 ยังไงให้ "รวย" (FHD)

https://youtu.be/OjNQ0p_HdLM