สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางทิวา รัชทินพันธ์ เลขานุการกรม นำบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ จัดกิจกรรม ROAD SHOW รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อาหารปลอดภัย เพื่อพัฒนาโรงอาหารและตลาดนัดของกรมการแพทย์ให้มีการจำหน่ายอาหารที่ปลอดภัยและมีการปฎิบัติตามเกณฑ์ HEALTHY CANTEEN ตามนโยบาย "ปี 2563 เป็นปีอาหารปลอดภัย" เพื่อให้คนไทยมีแข็งแรง มีสุขภาพดี ณ โรงอาหารและตลาดนัดกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

ดูกิจกรรมทั้งหมด...