สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีประกาศ เจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมการแพทย์ “กรมการแพทย์ โปร่งใส ไร้ทุจริต มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งความสุข” โดยมีคณะผู้บริหาร และ บุคลากรกรมการแพทย์ ร่วมพิธี พร้อมทั้งเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติ การ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมการ แพทย์ เพื่อประกาศเจตนารมณ์การกำกับดูแลองค์การที่ดี ในการปฏิบัติราชการ ด้วยวิธีการบริหารจัดการที่ดี เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วน ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563

ดูกิจกรรมทั้งหมด...