สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิดอบรมโครงการ "กรมการแพทย์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดใช้โฟมบรรจุอาหาร รวมทั้งการคัดแยกขยะมูลฝอย ลดปริมาณขยะมูลฝอย และจัดการขยะมูลฝอยอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยมีนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กล่าวรายงาน ทั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจากนายบัญชาการ วินัยพานิช นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย กรมควบคุมมลพิษ เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...