สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม เป็นประธานการประชุมคณะทำงานปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย สำนักงานเลขานุการกรม เพื่อติดตามการดำเนินงานตามมาตรการการลดใช้โฟม แก้วพลาสติก และถุงพลาสติกหูหิ้วและการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดี และเตรียมการดำเนินโครงการอบรม "กรมการแพทย์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม" ณ ห้องประชุมกองคลัง กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 พร้อมทั้งดำเนินการสำรวจท่อน้ำทิ้ง ล้างท่อ ลอกท่อ และกำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆ ที่สะสมกีดขวางอยู่ในท่อระบายน้ำ “เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน 2562” เพื่อช่วยให้การระบายน้ำเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ป้องกันการเกิดน้ำท่วมขังและเน่าเสีย ณ บริเวณรอบอาคารกรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...