สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม มอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร สำนักงานเลขานุการกรม ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลต้นแบบที่มีพฤติกรรมตาม ค่านิยม MOPHDMS ของกรมการแพทย์ ได้แก่ 1. Mastery เป็นนายตนเอง คือ นางสาวชุลีพร สาตราภัย 2. Originality เร่งสร้างสิ่งใหม่ คือ นางสาวชุลีพร สาตราภัย และนางกมลชนก สุดใจ 3. People Centered ใส่ใจประชาชน คือ นางวันทนี ตั้งวิทูวนิช 4. Humility ถ่อมตนอ่อนน้อม คือ นายกิติพงษ์ อินทโฉม 5. Determination For The Nation พร้อมนำระดับชาติ คือ นายทศพล เหรียญ ทอง 6. Movinng Together สามารถไปด้วยกัน คือ นายอัครเดช อนิวรรตวงศ์ 7. Specialist มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ คือ นางสาวชุลีพร สาตราภัย โดยมีบุคลากร สำนักงานเลขานุการกรม ร่วมแสดงความยินดี ณ กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...