สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ 2562 “การพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถพยาบาล (Ambulance)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานขับรถพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ในด้านการเตรียมความพร้อมก่อนการปฎิบัติงาน ระหว่างการปฏิบัติงาน รวมถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเวลาเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆบนท้องถนนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม ต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 4 กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...