สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

]นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ นำคณะเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานในสังกัดกรมการแพทย์ ร่วมโครงการเสริมสร้างเครือข่ายลดการใช้พลังงานและลดขยะพลาสติก กรมการแพทย์ โดยศึกษาดูงานระบบการพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมันที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์พลังงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์ เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบริหารจัดการด้านพลังงานและการจัดการขยะพลาสติกให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของกรมการแพทย์ ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...