สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นายแพทย์สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี นายแพทย์สมบูรณ์ ทศบวร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี นายแพทย์สมพงษ์ ตันจริยภรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเลิดสิน นายแพทย์ชำนิ จิตตรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงฆ์ นายแพทย์สมเกียรติ ลลิตวงศา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี และนางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ ลงพื้นที่ให้ข้อมูลเพื่อการป้องกันมลภาวะ ฝุ่นละออง PM 2.5 และมอบหน้ากากอนามัย ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตราชเทวี โดยมี นายธีรยุทธ ภูมิภักดิ์ ผู้อำนวยการเขตราชเทวี รับมอบ ณ สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562

ดูกิจกรรมทั้งหมด...