สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

สาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์ ร่วมรณรงค์การลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตามนโยบายของรัฐบาล โดยประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานในสังกัดส่วนกลางของกรมการแพทย์ แยกและทิ้งขยะให้ถูกประเภทตามที่จัดเตรียมไว้ รวมทั้งใช้กล่องข้าว ปิ่นโตและแก้วน้ำส่วนตัวแทนการใช้โฟมหรือพลาสติก โดยแยกเศษอาหารก่อนทิ้งเพื่อให้การจัดการขยะมูลฝอยมีประสิทธิภาพและง่ายต่อการนําไปใช้ประโยชน์ สามารถลดอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ณ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...