สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์

กิจกรรม

นางสาวอิสรี ตรีกมล เลขานุการกรม กรมการแพทย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ของบุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม ครั้งที่ 1/2561 โดยมีหน่วยกู้ชีพนเรนทร โรงพยาบาลราชวิถี เป็นวิทยากร เพื่อให้บุคลากรของสำนักงานเลขานุการกรม และผู้สนใจ ได้มีความรู้ และมีทักษะในการช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้น โดยการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ได้อย่างถูกวิธี และทันเวลา ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในสถานการณ์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมการแพทย์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2561

ดูกิจกรรมทั้งหมด...