งานสารบรรณเป็นงานการรับส่งเอกสารของกรม การออกเลขหนังสือคำสั่ง
ซึ่งประกอบด้วยฐานข้อมูลงานรับ-ส่ง /การออกเลข/คำสั่ง ซึ่งจัดเก็บเป็นรายปี

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลปริมาณงานแยกตามปีงบประมาณ

2565
2564
2563
2562

 

 

พัฒนาระบบโดย สำนักงานเลขานุการกรมการแพทย์