DOWNLOAD แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมกรมการแพทย์

DOWNLOAD แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการต่างจังหวัด

แผนภาพกระบวนงานการจองห้องประชุมกรมการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

กำลังประมวลผล...

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการจองที่รอการอนุมัติ ,  คือรายการจองที่ผ่านการอนุมัติ

« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
            1
วันปีใหม่
2 3 4   5       6 7    8
9 10    11   12     13   14    15
16
วันครู
17   18    19     20     21   22
23 24     25   26     27     28    29
30 31