DOWNLOAD แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมกรมการแพทย์

DOWNLOAD แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการต่างจังหวัด

แผนภาพกระบวนงานการจองห้องประชุมกรมการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

กำลังประมวลผล...

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการจองที่รอการอนุมัติ ,  คือรายการจองที่ผ่านการอนุมัติ

« เมษายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2    3
4 5    6
วันจักรี
7    8 9       10
11 12 13
วันสงกรานต์
14
วันสงกรานต์
15
วันสงกรานต์
16  17
18 19    20    21   22     23   24
25 26    27   28   29  30