DOWNLOAD แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมกรมการแพทย์

DOWNLOAD แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการต่างจังหวัด

แผนภาพกระบวนงานการจองห้องประชุมกรมการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

กำลังประมวลผล...

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการจองที่รอการอนุมัติ ,  คือรายการจองที่ผ่านการอนุมัติ

« กันยายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2   3   4
5 6    7     8    9    10     11
12 13   14     15    16     17    18
19 20   21      22     23     24 25 
26  27       28    29  30