DOWNLOAD แบบฟอร์มการขอใช้ห้องประชุมกรมการแพทย์

DOWNLOAD แบบฟอร์มการขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางไปราชการต่างจังหวัด

แผนภาพกระบวนงานการจองห้องประชุมกรมการแพทย์ผ่านระบบออนไลน์

กำลังประมวลผล...

ปฏิทินการใช้ห้อง
คือรายการจองที่รอการอนุมัติ ,  คือรายการจองที่ผ่านการอนุมัติ

« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
          1
วันปีใหม่
2
3 4 5   6   7     8     9
10 11  12   13    14     15  16
วันครู
17 18  19    20   21   22    23
24 25 26     27    28     29      30
31