การจัดการพลังงานกรมการแพทย์

01

ประกาศนโยบายกรมการแพทย์

ด้วยกรมการแพทย์ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นอาคารควบคุมตามพระราชกฤษฎีกากำหนดอาคารควบคุม...คลิก

02

คำสั่งคณะทำงาน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุขเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล.....คลิก

03

คำสั่งผู้ตรวจประเมิน

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานของกรมการแพทย์ เป็นไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ...คลิก

04

แผนปฏิบัติการลดใช้พลังงานและมาตราการประหยัดพลังงาน

พลังงานเป็นปัจจัยที่สำคัญในการตอบสนองความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม...คลิก

ติดต่อเรา ......

สำนักงานเลขานุการกรม กรมการแพทย์

กลุ่มงานช่วยอำนวยการ

โทร 02 590 6080